Convocatòria Junta 28/06/2022

                                                               GIRONA SA

 
 
Seguint instruccions del President del Consell d'Administració es convoca els Srs Acionistes de GIRONA SA a JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES I JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES que se celebraran, una a continuació de l'altra, a la seu social de Girona, C/ Barcelona nº 3- 4º- B , el dia 28 de Juny de 2022 a les onze hores del matí en primera convocatòria, i el dia següent 29 de Juny a la mateixa hora en segona convocatòria, per tractar dels següents punts del,
 
                                                               ORDRE DEL DIA:
 
- JUNTA GENERAL ORDINÀRIA:
 
1) Exàmen i aprovació, si escau, dels comptes socials de l'exercici 2021 tancats a 31 de desembre de 2021. (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Informe d'Auditoria).
2) Aprovació de la gestió social.
3) Precs i preguntes.
4) Delegacions per a l'efectivitat dels acords adoptats.
 
- JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:
 
1) Cessament i reelecció de càrrecs per transcurs del termini per al qual van ser designats.
2) Modificació dels Estatuts Socials, introduint els Artº 13 bis i 21 bis referits a la possibilitat de convocatòria de Juntes Generals, i de reunions del Consell d'Administració a fi de poder celebrar-les per conducte o mitjans telemàtics i no presencials.
3) Precs i preguntes.
4) Delegacions per a la elevació a públics dels acords susceptibles dinscripció i per a la seva efectivitat.
GIRONA a 24 de Maig de 2022.
 
El secretari del Consell dAdministració.
LUIS SIBILS ENSESA.

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"