Convocatòria Junta 28/06/2024

ANUNCI DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2024

Per mandat del President del Consell d´Administració es convoca als Srs. Accionistes de GIRONA SA, a reunió de la Junta General Ordinària d´Accionistes que se celebrarà el dia 28 de Juny de 2024 a les 12 hores. En primera convocatòria i el 29 de Juny de 2024 a la mateixa hora en segona convocatòria, mitjançant vídeo conferencia a través de l´enllaç de l´aplicació “Teams” que el Secretari del Consell d´Administració facilitarà quan l´accionista, oportunament identificat li ho sol·liciti al correu < adv@llsibils.com> o al telf. 629.74.13.74 o per correu postal a les oficines i seu social de Girona SA de la societat al Carrer de Barcelona 3, 4a planta porta B, C.P. 17.002 a Girona; amb oferiment en tot cas al accionista de que pugui comparèixer en tot cas presencialment a la Junta General en l´esmentat domicili social, on se l´atendrà per personal i mitjans que garanteixin la seva identificació per la seva participació en la mateixa junt amb altres accionistes que optin per aquesta alternativa de participació presencial a l´acte.

Es tractaran a la indicada Junta General d´accionistes els següents punts de

L´ORDRE DEL DIA:

  1. Examen i aprovació, si s´escau, dels comptes socials corresponents a l´exercici 2023, tancat el 31 de Desembre de 2023, que es presentaran degudament auditats.
  2. Aprovació de la gestió social.
  3. Aplicació del resultat.
  4. Cessament i nomenament, o reelecció de càrrecs.
  5. Aprovació de l´acta de la Junta General al final de la reunió, o designació d´interventors de l´acta per aprovar-la posteriorment.
  6. Precs i preguntes.

Aquest anunci romandrà publicat ininterrompudament a la pàgina web corporativa de la societat fins transcorreguda la data de celebració de la Junta General.

A partir de la publicació del present anunci i fins el mateix moment d´iniciar-se la Junta General, qualsevol accionista interessat en assistir-hi mitjançant connexió telemàtica i que consti inscrit en el llibre de control d´accionistes, prèvia acreditacióbde la seva identitat i tramesa del DNI si li fòs requerit pel Secratari del Consell d´Administració que haurà de enviar al correu <  adv@llsibils.com> o per correu postal al domicili social abans esmentat, podrà sol·licitar se li faciliti ´enllaç de connexió telemàtica a l´esmentada Junta General, quedant anotada aquesta tramesa i el seu justificant de recepció per tal de concordar-lo amb la llista d’assistència a formalitzar al començament de l´acte cas de que hi assisteixi.

Tanmateix, fins el setè dia anterior a la celebració de la Junta General, els accionistes poden sol·licitar dels Administradors, i a través del propi Secretari en l´esmentat correu o per correu postal dirigit al domicili social de l´entitat, les informacions i aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos en l´Ordre del DIa, o formular les preguntes que considerin pertinents.

Les respostes als accionistes o als seus representants si es dona el cas, es produiran en el curs de la celebració de la pròpia Junta General d´Accionistes.

GIRONA 27 DE MAIG DE 2024

 

El Secretari, LLUIS SIBILS I ENSESA.

 

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"