Convocatòria Junta 20/06/2023

GIRONA S.A.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

 

 

Per mandat del President del Consell d'Administració es convoca als Srs. Accionistes de GIRONA S.A. a reunió de Junta General que se celebrarà el dia 20 de juny de 2023 a les 11.00 hores en primera convocatòria o el dia 27 de juny de 2023, a les 12.00 hores, en segona convocatòria mitjançant vídeo conferència a través de l'enllaç de l'aplicació ”Teams” que el secretari del Consell d'Administració facilitarà quan l'accionista, oportunament identificat ho sol·liciti, amb l'oferiment que l'accionista pugui comparèixer així mateix presencialment a la seu social de l'entitat, al Carrer de Barcelona núm. 4a planta porta B, 17002 Girona, on se l'atendrà per personal i mitjans que garanteixin plenament la seva identificació per a la seva participació a la Junta General.

Es tractaran a la indicada Junta General d'Accionistes els següents punts d'ORDRE DEL DIA:

1) Examen i aprovació, si escau, dels comptes socials corresponents a l'exercici 2022   tancat a 31 de desembre de 2022, que es  presentaran degudament auditats.

 

             2) Aprovació de la gestió social.

 

             3) Aplicació del resultat.

 

4) Cessament i nomenament, o reelecció de càrrec en haver transcorregut el termini per al qual fos nomenat un dels administradors socials.

 

             5) Aprovació de l'acta al final de la Junta General o designació d'interventors de l'acta per aprovar-la posteriorment.

 

             6) Precs i preguntes.

 

Aquest anunci romandrà publicat ininterrompudament a la pàgina web corporativa de la societat fins transcorreguda la data de celebració de la Junta.

A partir de la publicació del present anunci i fins al mateix moment d'iniciar-se la Junta General, qualsevol accionista interessat a assistir-hi mitjançant connexió telemàtica i que consti inscrit al llibre de control d'accionistes, prèvia acreditació de la seva identitat i tramesa de el vostre DNI si li fos requerit pel secretari del Consell d'Administració, que haurà de facilitar-lo al correu electrònic <adv.@llsibils.com> o al domicili social de la societat abans indicat, podrà sol·licitar que se li faciliti en enllaç de connexió telemàtica a l'esmentada Junta General, quedant anotat aquesta tramesa i el seu justificant de recepció per a concordar-ho amb la llista d'assistència, si hi assisteix.

Fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta, els accionistes poden sol·licitar dels administradors les informacions i els aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents. Les respostes als accionistes o als seus representants es produiran durant la pròpia reunió de Junta General d'Accionistes, o per escrit durant els set dies següents a la celebració de la mateixa.

GIRONA a 11 de Maig de 2023

 

 

El secretari del Consell d’Administració

Luis Sibils Ensesa

 

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"